Tarieven:

 • lesgeld B(auto):                                                            €45,00
 • Lesgeld B-E(aanhanger):                                             €50,00
 • Pakket B-E les+examen(ex. eigen verklaring):         €514,75
 • CBR  Auto examen (cat.B):                                          €210,25
 • CBR Auto met aanhangwagen (cat.B-E):                  €217,75
 • CBR Theorie-examen A/B/Bromf. (individueel):     €90,00
 • CBR tussentijdse toets (cat.B):                                   €210,75
 • CBR tussentijdse toets (cat.B-E):                               €217,75
 • CBR examen faalangst (cat.B):                                  €260,50
 • Boek + oefenkaart (cat.B):                                         €32,00
 • Boek (cat.B-E):                                                              €20,00