Tarieven:

 • lesgeld B(auto): €45,00
 • Lesgeld B-E(aanhanger): €50,00
 • Pakket B-E les+examen(ex. eigen verklaring): €514,75

 

 • CBR  Auto examen (cat.B): €210,25
 • CBR Auto met aanhangwagen (cat.B-E): €217,75
 • CBR Theorie-examen A/B/Bromf. (individueel): €90,00
 • CBR tussentijdse toets (cat.B): €210,75
 • CBR tussentijdse toets (cat.B-E): €217,75
 • CBR examen faalangst (cat.B): €260,50

 

 • Boek + oefenkaart (cat.B): €32,00
 • Boek (cat.B-E): €20,00
 • Boek(bijscholing): €10,00
 • Luisterboek(dyslexie): €26,00

Tarieven:

Aanvragen:

Lesgeld B(auto):
Lesgeld B-E(aanhanger):
Pakket B-E les+examen(ex. eigen verklaring):

CBR Auto examen (cat.B):
CBR Auto met aanhangwagen (cat.B-E):
CBR Theorie-examen A/B/Bromf. (individueel):
CBR tussentijdse toets (cat.B):
CBR tussentijdse toets (cat.B-E):
CBR examen faalangst (cat.B):

Boek + oefenkaart (cat.B):
Boek (cat.B-E):
Boek(bijscholing):
Luisterboek(dyslexie):

€45,00
€50,00
€514,75

€210,25
€217,75
€90,00
€210,75
€217,75
€260,50

€32,00
€20,00
€10,00
€26,00