Tarieven:

 • lesgeld B(auto): €55,00
 • Lesgeld B-E(aanhanger): €60,00
 • Pakket B-E les+examen(ex. eigen verklaring): €590,00

 

 • CBR  Auto examen (cat.B): €240,00
 • CBR Auto met aanhangwagen (cat.B-E): €245,00
 • CBR Theorie-examen A/B/Bromf. (individueel): €95,00
 • CBR tussentijdse toets (cat.B): €240,00
 • CBR tussentijdse toets (cat.B-E): €245,00
 • CBR examen faalangst (cat.B): €289,50

 

 • Boek + oefenkaart (cat.B): €32,00
 • Boek (cat.B-E): €20,00
 • Boek(bijscholing): €10,00
 • Luisterboek(dyslexie): €26,00

Tarieven:

Aanvragen:

Lesgeld B(auto):
Lesgeld B-E(aanhanger):
Pakket B-E les+examen(ex. eigen verklaring):

CBR Auto examen (cat.B):
CBR Auto met aanhangwagen (cat.B-E):
CBR Theorie-examen A/B/Bromf. (individueel):
CBR tussentijdse toets (cat.B):
CBR tussentijdse toets (cat.B-E):
CBR examen faalangst (cat.B):

Boek + oefenkaart (cat.B):
Boek (cat.B-E):
Boek(bijscholing):
Luisterboek(dyslexie):

€55,00
€60,00
€590,00

€240,00
€245,00
€95,00
€240,00
€245,00
€289,50

€35,00
€20,00
€10,00
€26,00